2016 DHBT Sınav Soru Ve Cevapları

2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının Yayımlanması 4 Aralık 2016 tarihinde saat 09:30’da uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına, 4 Aralık 2016 tarihinde saat 12:05’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) soruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir.

ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Soru Ve Cevapları İçin Tıklayınız

02.12.2016 Cuma Hutbesi "Yeryüzünün Küçük ve Onurlu Halifesi: Çocuk"

Kardeşlerim!
Küçük yaşlarından itibaren Peygamberimiz (s.a.s)’in yanında yetişen Enes (r.a)’in Ebû Umeyr isminde bir kardeşi vardı. Kuşları çok seviyordu Ebû Umeyr; serçe besliyordu. Bir gün bu küçük çocuğun mahzun hali Efendimizin dikkatini çekmişti. Nedenini sordu. Ebû Umeyr’in serçesinin öldüğünü ve bundan dolayı çok üzüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine Rahmet Elçisi, Ebû Umeyr’in yanına gitti, şefkatli elleriyle onun başını okşadı ve onu teselli etti. Üstelik bununla da yetinmedi. Küçük arkadaşının evine taziyeye gidip onunla uzunca bir süre sohbet etme büyüklüğünü de gösterdi.1 O bir şefkat elçisiydi. O, bir merhamet pınarıydı. Kaybettiğimiz çocuk yanımızı bizlere yeniden o hatırlattı. Özlediğimiz masumiyetimizle bizi yeniden o tanıştırdı. Onun için çocukluk ve çocuklar, insanın içindeki cennetin nefesiydi.

Aziz Müminler!

Read the rest of this entry »

25.11.2016 Cuma Hutbesi "Hayatın Gayesi"

HAYATIN GAYESİ

Kardeşlerim!

Read the rest of this entry »

18.11.2016 Cuma Hutbesi"Ümmü'l-Kitap: Fatiha-i Şerife"

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bir sure vardır ki; onun adı, Ümmü’l-Kitap’tır, yani Kitab’ın anasıdır. Rabbimiz, Kerim Kitabına onunla başlamıştır.[1]Peygamber Efendimiz (s.a.s) de, bütün namazlara onunla başlamamızı istemiştir.[2]

Kardeşlerim!

İşte bu sure, hepimizin bildiği Fâtiha’dır. Allah Resûlü, Fâtiha’nın, Rabbimiz ile aramızda bir konuşma, bir diyalog olduğunu haber vermiştir. Bizlere sayısız nimetler bahşettiği ve bizleri muhatap kabul ettiği için Fâtihâ’nın hemen başlangıcında Rabbimize hamd ederiz.“اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ” “Hamd, övgü, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”dediğimizde, Âlemlerin Rabbi,“حَمِدَنِى عَبْدِى”“Kulum bana hamd etti.” buyurur.

Bizler, “اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ”“O, Rahmân ve Rahîmdir.” dediğimizde, Yüce Allah, “أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى”“Kulum bana senâ etti. Beni övdü, methetti.” buyurur.

Read the rest of this entry »

11.11.2016 Cuma Hutbesi "Kelime-i Şahadet"

KELİME-İ ŞAHADET

Aziz Müminler!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İlâhınız bir tek olan Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O Rahmân'dır, Rahîm'dir." Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Kim samimiyetle Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Elçisi olduğuna şehadet ederse Allah, ona cehennemi haram kılar."[2]

Mümin Kardeşlerim!
Bir kelime düşünün; kişiyi mümin ve Müslüman eyleyen. Bir söz düşünün; bizleri kula kul olmaktan kurtarıp sadece Allah'a kul yapan. Bir cümle düşünün; hayatımızın anlamını, yaratılışımızın gayesini ifade eden. Bir söz düşünün ki; insanın ahiretini ve ebedi hayatını kurtaran. İşte bu söz, bu kelime, kelime-i şehadettir. Yani Eşhedü enlailahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh demektir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Read the rest of this entry »

Sendika Aidatları Ve Toplu Sözleşme İkramiyesi 2020

Sendika aidatları aylık veren kurumlar tarafından sendikaların hesabına yatırılır ve sendikalar bilgilendirilmektedir.

Sendika aidatları üye olunan sendikanın tüzüğüne göre belirlenir ve uygulanır.

Sendika aidatı neye göre belirlenir?
Üye olan kişinin brüt maaşının damga vergisinde esas alınan tutardan, sendikanın tüzüğünde belirtilen oranda tahsil edilir.

Sendika aidatında sınır şöyledir;
Bir ay için ödenecek sendika üyelik ödenti tutarı; 15/1’den aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt ücretinin %0,4’ünden (binde dört) az ve 1/30’undan fazla olamaz.

2020 yılında sendika aidatı ne kadar olacak

Read the rest of this entry »

Sendika ve Konfederasyonlar Giderleri

Sendika ve konfederasyonlar gelirleri tüzüklerinde
belirtilen amaçları ve bu Kanunda gösterilen faaliyetleri dışında
kullanamazlar ve bağışlayamazlar.

Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerinin en az yüzde onunu
üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak
zorundadırlar.

Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya
malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider
olarak işlem göremez.

Sendika şubeleri, sendika ve konfederasyonlar yardımlaşma
sandıkları dışında, üyeleri, yöneticileri veya diğer kişi ve kuruluşlara
borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamazlar.
Sendika ve konfederasyonların tutacakları defterler, tasdik şekli,
kayıtların düzenlenme usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir.
Muhasebe kayıtları bilanço esasına göre tutulur.

Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri

Sendika ve konfederasyonların gelirleri;
a) Üyelerinin ödeyecekleri üyelik ödentilerinden,

b) Bu Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilecek
gelirlerden,

c) Bağış ve yardımlardan,

d) Mal varlığından elde edilen gelirlerden oluşur.
Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç, dış
kaynaklardan Bakanlar Kurulunun izni olmadıkça yardım ve bağış
kabul edemezler.
Sendika ve konfederasyonlar tüm nakdî gelirlerini bankalara
yatırmak zorundadırlar. Zorunlu giderler için kasalarında tutacakları
azamî nakit mevcudu tüzüklerinde gösterilir.

Üyelik ödentisi

Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği
üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik
başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tu-
tarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde

Read the rest of this entry »

Sendikalara Üyelik Hakkı

- Sendikalara üye olmak serbesttir.

- Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulubir sendikaya üye olabilirler.

- Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup
imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun
sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

- Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde
reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

- Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin,bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkıvardır.

- Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin
bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak
üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.

Read the rest of this entry »

TEK BİR-SEN Nedir?

Sendikanın Adı: Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır. Kısa Adı: TEKBİR -
SEN' dir. Sendikanın Genel Merkezi ve Adresi: Sendikanın Genel Merkezi ANKARA'dır.
Hanımeli Sk. 28/2 Sıhhiye / Çankaya /ANKARA .
Sendika Genel Merkezi Adresi İl Dışına Genel Kurul kararıyla, İl içindeki adresi Genel Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI
- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;
a- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı,
b- b- Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı 'na bağlı kamu hizmetlerinin görüldüğü kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teşekküllerde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri arasında faaliyet gösterir. Yukarıda açıklanan kurum
ve birimlerde görev yapan İmam - Hatipler, Müezzin - Kayyımlar, Kur' an Kursu

Read the rest of this entry »

DİN-BÜRO-SEN Nedir?

Sendikamız 25.05.2015 tarihinde resmen kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
Din-Büro SEN, Diyanet İşleri Başkanlığı Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlilerine hizmet etmek üzere konfederasyonlardan bağımsız olarak İstanbul merkezli kurulmuştur. Diğer sendikalarda olduğu gibi 4488 sayılı kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde isteyen her diyanet ve vakıf personeli sendikamıza üye olabilmektedir.

SENDİKA MİSYONUMUZ;
Din-Büro SEN, üyelerinde ve üyesi olmak isteyenlerde temel insani değerlere sahip olmayı şart koşar.
Din-Büro SEN üyeleri arasındaki farklılıkları, bireysel hak olarak değerlendirir.
Din-Büro SEN üyelerine, kayırılmayı ve/veya haksız kazancı vaat ve temin etmez.
Din-Büro SEN üyelerine, mevzuatta yazılı haklarını geliştirmek için faaliyette bulunmayı,
Her hangi bir haksızlığa uğraması halinde üyesini yalnız bırakmamayı,

Read the rest of this entry »

DİN GÖN-SEN Nedir?

Tüm Din Görevlileri Sendikası, 2015 yılında kurulmuştur.

Sendikanın Amacı;

Çalışma hayatında ve diğer alanlarda da üyelerinin ve tüm çalışanların ekonomik, demokratik, kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,

Dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin bütün insanların eşit biçimde sağlık ve sosyal hizmetlerinden yararlanmasını ve hür türlü ayrıcalıkların önlenmesini,

Evrensel insan hakları normlarına dayanan, uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesini,

Üyelerinin gelecekte de güven ve refah içerisinde yaşamalarını sağlayacak şekilde sosyal güvenlik sisteminden eksiksiz yararlanmalarını,

İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

Read the rest of this entry »

VEFA-SEN Nedir?

Sendikanın adı: Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası' dır.

Kısa Adı: VEFA-SEN

Sendikanın Genel Merkezi ve Adresi:

Sendikanın Genel Merkezi Adana’dır. Sendikanın Adresi: Ptt Evleri Mah. 3606 Sokak No:6/1 Yüreğir/ADANA’dır.Sendika Genel Merkezi adresi İl dışına Genel Kurul Kararıyla, İl içindeki adresi Genel Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI

- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

a- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı,

b- Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı 'na bağlı kamu hizmetlerinin görüldüğü kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teşekküllerde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri arasında faaliyet gösterir.

Read the rest of this entry »

EKSEN Nedir?

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN), çağdaş sendikacılığın genel normlarını esas almakla birlikte,“sivil, milli, katılımcı ve manevi değerlerimize bağlılığı” temel ilke kabul eden bir anlayışla yola çıkmıştır.

EKSEN’in amacı, insan haklarına saygılı, her bireyin özgür olarak kendini ifade edebileceği, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, insanlar arasında fikir, düşünce ayrımı yapmadan onları saygıdeğer birer birey olarak kabul eden, ülke kalkınmasında sivilleşmenin önemine inanan, ülke insanına düşünce ufku açmayı amaçlayan, ülke kaynaklarının herkes tarafından adilce kullanılabileceği, inançların baskıya uğramadan ifade edilebileceği, külfetin ve nimetlerin eşit bir şekilde paylaşılacağı, tarihiyle barışık, insanların vatandaşı olmaktan gurur duyacakları güçlü, huzurlu ve büyük bir Türkiye hayalini gerçekleştirmektir.

Read the rest of this entry »

DİYANET HAK-SEN Nedir?

Sendikanın adı: Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikasıdır.

Kısa Adı:DİYANET HAK-SENdir.

Sendikanın Genel Merkezi; Ankara'dır. Sendikanın Adresi;DemirlibahçeMah. Ağaçlı Sok.No:4Mamak/ANKARA 'dır.

Sendika Genel Merkez Adresi İl Dışına Genel Kurul kararıyla, İl içindeki adresi ise Genel Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI

- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

a- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı,

b- Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı'na bağlı kamu hizmetlerinin görüldüğü kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teşekküllerde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri arasında faaliyet gösterir.

Read the rest of this entry »

Sponsorlu bağlantılar