İLİTAM Nedir?

İLİTAM , İlahiyat Lisans Tamamlama Programıdır.İlahiyat önlisans mezunlarına özgün olarak gerekli eğitimi verip lisans mezunu olmaları için imkan sağlayan eğitim sistemidir

İLiTAM özlük haklarının iyileştirilmesini amaçlar ve sadece lisans mezununun atandığı bölümlere önlisans mezunlarınında tercih yapabilmeleri için imkan sağlar.

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır.

İLİTAM programında, her yarıyıl bir ara sınav ve bir yarı yıl sonu (final) olmak üzere toplam 4 sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır. (2011 yılı öncesi kayıt yaptıran öğrenciler yıllık İLİTAM programına tabidirler. Yıllık program yarı yıllık programdan farklılıklar taşımaktadır.) Sınavlar 10 merkezde Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Konya, Trabzon, Elazığ illerinde ve Almanya-Köln' de (bütünleme sınavı sadece Ankara ve Köln' de) yüz yüze oturumlar halinde yapılır.

Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans mezunu olarak diplomalarını almaya hak kazanırlar

Yurtdışında Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı Başvuru İşlemleri

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

b. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,

c. Hizmet sürelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,

d. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesi veya birim amirince onaylı fotokopisi,

e. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,

f. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde
mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) hitaben yazılmış dilekçesi,

Read the rest of this entry »

Yutdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Olmak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını belirlenen başvuru tarihine kadar yapacaklardır,

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere,

b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulundukları İl Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır,

e) Başvurular ilgili birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir,

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınav Duyurusu

Yurtdışında uzun süreli din personeli olabilmek için Mesleki Ehliyet Sınavına Girmek Gerekir

Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü şeklinde yapılacaktır.

Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır;
1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),

2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, tefsir ve hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları, güncel dinî meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),

Read the rest of this entry »

Yurtdışında Uzun Süreli Din Görevlisi Olmak İçin Aranan Şartlar

Yurtdışında Uzun Süreli Bay-Bayan Din Görevlisi Olmak İçin Aranan Şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

e) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak,

f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Tecilli olmamak)

g) En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Başka Bir Görevde Bulunabilir Mi?

Sözleşmeli Din Personelinin Yapabileceği Görevler Ve Yasaklanmış Durumlar

Hac ve umre görevlendirmesi

(1) Sözleşmeli personel, görevlerinin devamı niteliğinde olmak üzere
hacca veya umreye gidenlerle birlikte en çok iki ay süreyle Başkanlık onayıyla
görevlendirilebilirler. Bu durumda ilgililere yapılan ücret ödemeleri kesilmez.

Yapılabilecek görevlendirme

(1) Sözleşmeli personel bulundukları ülkede bu Usul ve Esaslarda
belirtilen yıllık izin süreleri haricinde asli görevlerini aksatmayacak şekilde bağlı bulunduğu müşavirlik/ataşelik/koordinatörlük görev bölgesi içinde uygun görülecek yerlerde ve durumlarına uygun görevlerde de görevlendirilebilir. Bu görevlendirmelerde Genel Müdürlük yetkilidir.

Yardım alma ve menfaat sağlama yasağı

(1) Sözleşmeli personele, bu Usul ve Esaslarda belirtilen ödemeler ve

Read the rest of this entry »

Yurtdışında İstihdam Edilecek Bayan Personelin Görevleri Nelerdir?

Sözleşmeli statüde istihdam edilecek bayan görevlilerin görevleri şunlardır:

a) Camilerde vaaz etmek veya gerektiğinde ceza ve tevkif evleri, çocuk ıslahevleri, güçsüzler yurdu, öğrenci yurdu, hastane, fabrika ve benzeri yerlerde dini danışmanlık hizmeti sunmak.

b) Camilere gelen ziyaretçilere rehberlik yapmak.

c) Ramazan ayı ve dini günler dışında haftada en az beş defa, belirlenen yerlerde vaaz etmek, bunlardan en az birini dini bilgileri öğretmek amacıyla itikat ve ibadet konularında yapmak,

ç) İrşat programlarında görev almak, gerektiğinde seminer, panel, sempozyum gibi
toplantılara katılmak veya konferans vermek.

d) Kurs öğrencilerine usulüne göre Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğretmek.

e) İsteyen vatandaşlara camilerde veya uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim
okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek.

f) Namaz sureleri ile dualarının aslına uygun okunuşlarını sağlamak, ezberletmek ve meallerini öğretmek.

Read the rest of this entry »

Yurtdışında İstihdam Edilecek Erkek Personelin Görevleri Nelerdir?

(1) Sözleşmeli statüde istihdam edilecek erkek görevlilerin görevleri
şunlardır:
a) Müşavirlik/ataşelik/koordinatörlükçe tespit edilecek zamanlarda camiyi ibadete
açmak ve kapatmak.
b) Vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını kıldırmak.
c) Namaz vakitlerinde, vakit cetveline göre ezan okumak.
ç) Camilerdeki ses cihazları ile diğer teknik araç ve gereçlerin bakımını, korunmasını
ve çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak.
d) Ehil olmayan kimselere ezan okutmamak, müezzinlik yaptırmamak.
e) Dini soruları cevaplandırmak.
f) İhtida işlemlerinde görev almak.
g) Görevlendirildiği ceza ve tevkif evleri ile çocuk ıslahevlerinde dini konuşmalar
yapmak, din ve ahlak bilgisi dersini okutmak.
ğ) Cuma ve bayram hutbelerini, zamanında ve usulüne uygun olarak okumak.
h) Cami içinde, müşavirlik/ataşelik/koordinatörlükçe yapılacak programa göre cemaati
dini konularda aydınlatmak.
ı) Kurs öğrencilerine usulüne göre Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek.

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Sözleşmeli Din Personelinin SGK Durumu Nedir?

Yurtdışı Sözleşmeli Din Personelinin Sigorta Primleri

(1) Türk uyruklu sözleşmeli personelden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında bulunmayanlar aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

(2) Yabancı uyruklu sözleşmeli personel için işveren tarafından ödenmesi zorunlu
sosyal güvenlik primlerinin türü ve oranları mahalli mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yurtdışında Sözleşmeli Din Görevlisi Ücretleri

Sözleşme Ücretleri

(1) Sözleşmeli personele ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu
derecenin 1 inci kademesinden aylık alan Dışişleri Bakanlığına ait bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının yüzde seksenini geçmemek üzere görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları ve Başkanlıktaki hizmet süresi ile diğer hususlar dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ücret ödenir.

Sözleşme ücreti Başkanlığın bütçesinden karşılanır.

(2) Sözleşmeli personele bu maddeye göre ödenecek ücrete, ikili antlaşma
bulunmaması nedeniyle ilgili ülke mevzuatına göre vergi tahakkuk ettirilmesi halinde ödenmesi gereken vergi tutarını, Komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde müşavir/ataşe/koordinatörler aracılığıyla Başkanlığın bütçesinden ödetmeye Başkanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(3) Sözleşmeli personelin ücretleri her ayın sonunda ödenir.

Read the rest of this entry »

Yurt Dışında Sözleşmeli Olan Din Görevlisinin Sözleşmesinin Feshi

Sözleşmenin feshini gerektiren haller

Bu Usul ve Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin sözleşmesi
aşağıdaki durumların yapılacak inceleme ve soruşturma neticesinde tespit edilmesi hallerinde feshedilir.

a) Bu Usul ve Esaslarda belirlenen genel ve özel şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya görevi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi.

b) Sözleşmeli personelin, görevlerinde başarılı olamadığı veya yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak Devletin güven ve itibarına gölge düşürdüğü belirlenip görevini sürdürmesinin sakıncalı olduğunun tespit edilmesi.

c) Başka işte çalıştığının tespit edilmesi.

ç) Kendisine verilen işleri yürürlükteki mevzuata ve verilecek emirlere uygun olarak yapmaması.

d) Görevi sırasında edindiği gizli bilgileri Başkanlığın izni olmadan açıklaması.

e) Başkanlığın itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda
bulunması.

Read the rest of this entry »

Yurtdışında Sözleşmeli Olan Din Personelinin İzin Hakkı

Sözleşmeli personelin çalışma süreleri müşavir/ataşe/koordinatörlerce belirlenir.

İzinler

(1) Yıllık izinler, sözleşme yılı içinde kullanılır.

(2) Bir yıldan on yıla kadar çalışmış olanlara yirmi gün, on yıldan fazla çalışmış olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. Sözleşme yılına ait kullanılmayan izinler, sonraki yıllarda kullanılamaz.

(3) Sözleşmeli personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisinde bir defada veya ayrı ayrı görev yaptıkları yerde kullanacakları toplam 30 güne kadar olan hastalık izin sürelerinde sözleşme ücretinin 2/3'ü, 30 günü aşan sürelerde 1/2'si
esas alınarak ödeme yapılır. Ancak bir yıllık dönem içerisinde hastalık izninin toplam 60 günü aşması halinde bu süreyi aşan günler için ücret ödenmez. Hastalık sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı sözleşmelinin ücretinden düşülür.

Read the rest of this entry »

Yurtdışında İstihdam Edilecek Personelde Aranan Şartlar

İstihdam edilecek personelde aranacak genel şartlar
Sözleşmeli personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak.

b) Türkiye’de lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak.

c) Türk uyruklular için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin
(A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

ç) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

d) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçeyi bilmek ve ayrıca istihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil ile bilinmesi gereken yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya uluslararası geçerliliği olan diğer sınavlardan Komisyonca belirlenecek puanları almış olmak. Ancak, görev yapacağı

Read the rest of this entry »

Mesleki Ehliyet Ve Yurtdışı Temsil Ve Yeterlilik Sınavı


Mesleki ehliyet sınavı
(1) Mesleki ehliyet sınavı Başkanlıkça yapılır.

(2) Sınava ilişkin her türlü yazışmalar Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(3) Mesleki ehliyet sınav komisyonu, Başkanın onayı ile dört yıllık dini
yükseköğrenim görmüş ve yurtdışı tecrübesi olan biri başkan olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Mesleki ehliyet sınav komisyonu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Mesleki ehliyet sınavı, yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması gerekir.

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Sözleşmeli Din Personelinin Atama İşlemleri

Atama İşlemleri
a) Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek
puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan
adaylar “Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)” statüsünde istihdam edileceklerdir.

b) Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız
bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.

c) Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca
göre uzatılabilecektir.

d) Atamalar, Ek-3 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.

e) Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve
bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.

Read the rest of this entry »

Sponsorlu bağlantılar