Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Olmak İçin Başvuru İşlemleri

Yurtdışında sözleşmeli din personeli olmak için gerekli şartları taşıyan adaylar belirlenen tarihlerdeki ilgili sınavlara katılmalıdır.

Adayların Başvuru İşlemleri

a)Belirlenen şartları taşıyan adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte geçerli başvuru tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri
Müşavirliğine/Ataşeliğine/ Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.
1. Ek-1 Başvuru Formu (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek bilgisayar ortamında
doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

2. Ek-2 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),

3. Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Olabilmek İçin Hangi Sınavlara Girmek Gerekir?

-Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı ve sözlü olarak yapılacak, başarılı olabilmek için her birinden yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir.

-Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışında
yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri
Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine/ Koordinatörlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.

-Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına çağrılacaklardır. Sınav tarihi ve yeri, Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Read the rest of this entry »

Yurtdışında Sözleşmeli Din Görevlisi Nasıl Olunur?

Yurtdışı Sözleşmeli Bay-Bayan Din Personeli Alımında Başvuru Şartları

a) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,
b) Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam İlahiyatı bölümü mezunu olmak
(Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversite Denklik Belgesine sahip olmak),
c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan
dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş
(70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en
az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev
yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede
konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

Read the rest of this entry »

Umre Görevlisi Olabilmek İçin Aranan Şartlar

Başkanlıktan 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda;

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığı

Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmeleri bakımından organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2018-2019umre organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

I- Personel Seçimine İlişkin Esaslar;

A- Kafile Başkanı;

Read the rest of this entry »

Yurt Dışında Kısa Süreli Din Görevlisi Olmak İçin Aranan Şartlar

Yurtdışı Kısa süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavına Başvurabilmek İçin Aranan Şartlar

a) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.

b) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak.

c) En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu veya İ.H.L. mezunu olup İlahiyat alanı dışında 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış olmak.

Read the rest of this entry »

Aşere-Takrib Sınav Duyurusu

AŞERE-TAKRİB HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSUNA KURSİYER SEÇİMİ SINAV DUYURUSU

Başkanlığımızca, vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görevli personelin, özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere /Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla 2017 yılı içerisinde Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde "Aşere/Takrib Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlenecektir.

Söz konusu kursa erkek görevliler arasından sözlü sınav usulüyle 15 kursiyer alınacak, müracaatlar alındıktan sonra sınav safahatı ayrıca duyurulacaktır.

I.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

I. Son başvuru tarihi itibariyle 21 Kasım 2016

Read the rest of this entry »

Diyanette Eşdeğer Kadrolar

(1) Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ile daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe olarak belirlenmiştir:

a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz.

b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü,
vaiz, cezaevi vaizi, murakıp.

c) Üçüncü kademe: Başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi.

ç) Dördüncü kademe: APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, uzman, uzman imam-hatip, uzman Kur’an kursu öğreticisi, baş müezzin-kayyım, tabip, diş tabibi.

Read the rest of this entry »

Merkez Personelin Taşraya Atanma Usulü

Merkez personelin taşraya atanması

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim görmüş ve Başkanlık merkez teşkilatında;

a) Daire başkanlığı ve dengi veya daha üstü görevlerde çalışmış olanlar il müftülüğüne, dini yüksek ihtisas veya eğitim merkezi müdürlüklerine,

b) Diyanet işleri uzmanlığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevinde en az beş yıl çalışmış olanlar il müftülüğüne,

c) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliği ve şube müdürlüğü görevlerinde en az üç yıl çalışmış olanların il müftü yardımcılığına, ilçe müftülüğüne veya vaizliğe, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler ile grup ve sınıf şartı aranmaksızın atanabilirler.

(2) Merkez teşkilatı birimlerinde tecrübe edinmiş personel ile norm kadro fazlası personel, ihtiyaç durumları gözetilerek taşra teşkilatında görevlendirilebilir veya buralara atanabilir.

Din Personellerinin Yer Değiştirme Zamanı

Din personellerinin yer değiştirme işlemlerinin zamanı yönetmeliğe göre şöyledir;

(1) Grup ve sınıf hizmetine tabi olanlar ile dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hizmet gereği, mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında görev veya yer değiştirme istekleri, taleplerini Başkanlığa 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında ulaştırılmak şartıyla 1 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.

(2) Yer değiştirme müracaatları Başkanlıkça düzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yapılabilir.

Din Personellerinin Karşılıklı Yer Değiştirme Şartları

Din personellerinin kendi arasında karşılıklı yer değiştirmesinde usul şöyledir;
(1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanların il içinde; iki yılı tamamlayanların iller arası karşılıklı yer değiştirme istekleri, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü, dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi üzerine Başkanlığın izni ile yerine getirilir.

(2) Bulunduğu grup veya sınıfta bir defa olmak üzere, grup veya sınıf hizmetine tabi olanların aynı grup, sınıf ve unvanda olmak kaydıyla karşılıklı yer değiştirme talepleri yerine getirilebilir.

Din Personelinin Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Usulü

(1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın Başkanlığın kadro imkânları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Read the rest of this entry »

Mazeret Sebebiyle Yer Değiştirme Usulü

(1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, yer değiştirme isteğinde bulunanların atamaları yapılabilir:

a) Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği en yakın il veya ilçeye atanabilir.

b) Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

Read the rest of this entry »

Cami Personelinin Mahalli Hizmet Gereği Yer Değiştirme Usulü

* 36 ncı maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dâhil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon; görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin yer değiştirmelerini her yıl Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara göre gerçekleştirir:

a) Yer değiştirmeler aynı grup camiler arasında olmak üzere öncelikle aynı ilçe içinde, yer bulunamaması halinde il içinde, il içinde de yer bulunamaması halinde iller arası yapılır.

b) Personelin talebi halinde üst gruptaki camiden alt gruptaki camiye yer değiştirme yapılabilir.

Read the rest of this entry »

Hizmet Gereği Görev Ve Yer Değiştirme Usulü

(1) Zorunlu grup ve/veya sınıf hizmet süreleri tamamlanmadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği görev veya yer değiştirme, aşağıdaki hallerde yapılır:

a) Hizmet için gerekli sayı ve nitelikte eleman ihtiyacının karşılanması.

b) Haklarında yapılan teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması.

c) Bulunduğu yer ve görevde başarılı olamayanlara başka yer ve görevlerde denenme imkânı verilmesi.

ç) Çeşitli sebeplerle görev veya görev yerinin ortadan kalkması.

d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için il müftülerinin yerlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulması.

(2) İl ve ilçe müftüleri ile müftü yardımcılarının, görev veya görev yerlerinin birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen sebeple, atanmaları gereken grup ve sınıfta münhal yer bulunmaması halinde alt grup ve sınıflara atanabilirler.

Read the rest of this entry »

Cami Görevlileri ve Kur’an Kursu Öğreticilerinin İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeleri

(1) Cami görevlilerinin mazeret, süre ve karşılıklı yer değiştirme talepleri dışında kalan isteğe bağlı atanmaları Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Kur’an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı atanmaları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Kur’an kursu öğreticilerinin mazeret, süre ve karşılıklı yer değiştirme talepleri dışında kalan isteğe bağlı atanmalarında, EK-6 formda yer alan puanlama esas alınır. Mazerete binaen yapılacak yer değiştirmelerde de EK-6 formdaki puanlama esas alınabilir.

b) İl müftülükleri tarafından münhal Kur’an kursu öğreticisi kadroları her yıl Temmuz ayında İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) üzerinden sisteme girilir. Yer değiştirme talebinde bulunacak personele 01-15 Ağustos tarihleri arasında on tercih yaptırılır.

c) Yer değiştirmeler her yıl 15-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilir.

Sponsorlu bağlantılar