Diyanet Uzun Süreli Yurtdışı Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı

(Yurtdışı Uzun Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı)
ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Kanada ülkelerine görevlendirilmek üzere 300(üç yüz) din görevlisi, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere 50 (elli) din görevlisi sınavla seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine
göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında
sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,
e) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak,
f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Tecilli
olmamak)
g) En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
h) Müracaat tarihinin son günü itibariyle; lisansüstü diploması olanlar, dört yıllık dinî
yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans
programı mezunları için 5 yıl (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde
çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde
geçen süreler dâhil) fiili olarak, (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev
yapmış olmak,
i) Başvurunun son günü itibariyle fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,
(Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için)
j) 2015, 2016 ya da 2017 yılında yapılan MBSTS’den; ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya,
Japonya ve Kanada ülkeleri için en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, Türk
Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere
görevlendirilmek için en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,
k) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen görevli sayısının iki
katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı
puanı almış olan diğer başvuru sahipleri de sınava çağrılacaktır,
l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat
saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde
mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmeleri,
m) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında
görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden diğer grup camilere atanmayı kabul etmeleri,
n) Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer
olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak,
o) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile personel yurtdışında en çok iki kez
görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha
önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından
itibaren sınava son başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmak,
p) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan
kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,
q) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli
bulunmamak,
r) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
s) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
t) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER
Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 19.07.2017 – 04.08.2017 tarihleri arasında mesai
saati sonuna kadar yapacaklardır,
a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları Birimlerine,
b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,
c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini
Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,
d) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulundukları İl
Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuruda
bulunabileceklerdir,
e) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir,
g) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır,
h) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik
yapılmayacaktır,
i) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını
taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
b. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,
c. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir
belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,
d. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat
saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde
mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında
Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) hitaben yazılmış dilekçesi,
e. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların yurtdışında
görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt
esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış dilekçesi,
f. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.
 Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yalnızca (d) ve (f)
fıkralarda belirtilen dilekçeler Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bir üst yazı ile
gönderilecektir.
4. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a. Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü şeklinde yapılacaktır.
b. Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır;
1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin,
Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),
2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, tefsir
ve hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları,
güncel dinî meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),
3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşayan
Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla
ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasi
ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür,
6. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
a. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
b. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlamak üzere öncelikle sınav puanı dikkate alınır.
Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılacaktır.
c. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca
Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri Başkanlığımız web
sayfası Duyurular bölümünden ilan edilecektir.
d. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik
Mülakatında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
7. SINAV SONUÇLARI
Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.
8. DİĞER HUSUSLAR
a. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilecektir.
b. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış
olup planlamaları yapılmış bulunan personel, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek
planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak daha
sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaklardır.
c. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları
kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler
iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.
d. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit
edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın yurtdışından geri
çağırmaya yetkilidir.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar